Kabelska TS (komplet) prema specifikaciji investitora

Kabelske transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV  u različitim betonskim kućištima (KTS, MTS, DTS, VTS) po namjeni distribucijske su ili industrijske TS namijenjene  za smještaj elektroenergetske opreme  i transformatora snage  do 1000 kVA.  Predviđene su kao krajnje ili prolazne transformatorske stanice, za kabelski priključak na SN  i NN strani.

Na SN strani kabelska TS najčešće oprema se  kompaktnim metalom oklopljenim i plinom izoliranim SN sklopnim blokom za sekundarnu distribuciju (RMU) 24 kV/630 A. SN blok sadrži vodna (VP) i transformatorska (TP) polja pri čemu TP mogu biti s osiguračima ili prekidačem.  Kabelska TS može se opremiti i SN blokom s konfiguracijom prema posebnom zahtjevu naručitelja s različitim vrstama polja (VP, TP, SP, KT, EP, MP, OP, K). SN blok može se dodatno opremiti indikatorima kvara te motornim pogonom za upravljanje sklopnim aparatima.

Metalom oklopljeni NN blok isporučuje se s opremom u skladu sa zahtjevima naručitelja (nazivna struja, vrsta aparata u dovodnom transformatorskom polju, broj i opremanje odvodnih polja). Za pogonska mjerenja ugrađuje se mjerni terminal. Prema zahtjevu naručitelja mogu se u distribucijski NN blok dodatno ugraditi strujni mjerni transformatori za sumarno mjerenje te pripremiti ožičenje i mjesto za ugradnju PLC koncentratora i brojila za sumarno mjerenje.