NN sklopni blokovi

  • 1250 A i 1600 A, s kratkospojnikom /rastavnom sklopkom u dovodu, (distribucija)
  • nazivna struja i oprema prema narudžbi (industrija)
  • NN blokovi za priključenje vlastitih elektrana

 

Metalom oklopljeni NN blokovi namijenjeni su za razvod električne energije u distribucijskim i industrijskim kabelskim TS-ima 10(20)/0,4 kV te za priključenje novih kupaca ili proizvođača električne energije. Isporučuju se s opremom u skladu sa zahtjevima naručitelja (nazivna struja, vrsta aparata u dovodnom transformatorskom polju, broj i opremanje odvodnih polja). Za pogonska mjerenja ugrađuje se mjerni terminal. Prema zahtjevu naručitelja mogu se u distribucijski NN blok dodatno ugraditi strujni mjerni transformatori za sumarno mjerenje te pripremiti ožičenje i mjesto za ugradnju PLC koncentratora i brojila za sumarno mjerenje.